KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Borodynko prowadząca działalność gospodarczą – Pracownia projektowa MYOU z siedzibą w  Rydzynie, 64-130 przy ul. Łąkowej 9
2) Dane osobowe przetwarzane są w celach: korespondencyjnych, informacyjnych  oraz wypełniania zobowiązań wynikających z ewentualnych zawartych umów między Państwem a Administratorem.

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wyżej wymienionych celów.
4) Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane w postaci spisu kontaktów generowanego automatycznie przez serwis poczty elektronicznej lub usuwane na Państwa życzenie.
5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie pozostaje warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz wynikających z niej obowiązków prawnych (w tym podatkowych) lub brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora
6) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Pracowni projektowej MYOU lub podwykonawcom jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zawartej umowy (o czym zostaną Państwo poinformowani), kurierowi oraz podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.
7) Jako administrator Państwa danych, zapewniam prawo dostępu do  danych, mogą Państwo je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Wniosek dotyczący realizacji wskazanych praw może Pani/Pan złożyć do administratora na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: myou.kontakt@gmail.com;
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
9) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.